Důvěra a vlastnictví

July 1st, 2014

Nemůžete donutit lidi, aby si navzájem věřili, ale můžete vytvořit kulturu, kde se dá důvěra budovat.

Dneska jsem náhodou narazil na obrázek, který mě zaujal. Bylo to v knize Agile Culture, kterou jsem buď nedočetl nebo jsem si ji vůbec nezapamatoval. Nicméně ten obrázek stojí za to. Tady je

Model důvěry a vlastnictví

Proč se mi tak líbí? Protože krásně vystihuje, proč se zavádění Agile ve spoustě firem nepovede. Na vodorovné ose máme pocit vlastnictví týmu nebo jednotlivce. O tom jsem psal nedávno. Vlevo je malý pocit vlastnictví, vpravo velký. Svislá osa znázorňuje míru důvěry vedení v zaměstnance. Nahoře je úplná důvěra, dole je velká potřeba kontroly.

Podívejme se nejdřív na čtverce mimo diagonálu. Černý znázorňuje selhání. V tomto případě je selhání důsledkem velké důvěry v lidi, kteří na to dlabou. Nemají pocit vlastnictví a zároveň na ně nikdo nedohlíží, takže není důvod, proč by to mělo fungovat. Nic překvapivého.

Zajímavější je červený čtverec. Tam se dostaneme, pokud mají lidé velký pocit vlastnictví, ale vedení jim nevěří, hlídá je procesy, kontrolními mechanizmy a jinými korporátními radovánkami. Tento stav je také nestabilní. Pocit vlastnictví je křehká věc, takže to dříve nebo později sklouzne do žlutého čtverce.

To je oblast, kde se pohybuje většina korporací a z které se zatraceně těžko vylézá. Obě osy spolu totiž souvisí a snadno tam vzniká začarovaný kruh. Lidé mají pocit, že jim vedení nevěří, tak na to kašlou, kvůli tomu jim vedení nevěří ještě víc, začne je ještě víc hlídat, kvůli čemuž na to lidi ještě víc kašlou, na což je potřeba zareagovat ještě přísnějšími procesy...

Lídři, soustřeďte se na „co“ a „proč“, nikdy na „jak“.

Agile je bohužel v zeleném čtverci. Abychom se tam dostali, tak musíme ten začarovaný kruh zlomit a to nejspíš změnou kultury. Pokud máme ve firemní kultuře nedůvěru, pokud na každou neznámou reagujeme procesem, tak nám Agile nemůže fungovat. Aby fungovat začalo, tak musíme kulturu změnit. Krůček po krůčku je potřeba uvolňovat omezení. Zároveň je potřeba zvyšovat pocit vlastnictví a doufat, že při tom nesejdeme z cesty. Naštěstí je ve skutečnosti ten pás na diagonále tlustší než na obrázku, takže se snad dá docela dobře manévrovat.

Converting ListenableFutures to CompletableFutures and back

June 11th, 2014

Java 8 introduced CompletableFutures. They build on standard Futures and add completion callbacks, future chaining and other useful stuff. But the world did not wait for Java 8 and lot of libraries added different variants of ListenableFutures which serve the same purpose. Even today are some library authors reluctant to add support for CompletableFutures. It makes sense, Java 8 is quite new and it's not easy to add support for CompletableFutures and be compatible with Java 7 at the same time.

Luckily it's easy to convert to CompletableFutures and back. Let's take Spring 4 ListenableFutures as an example. How to convert it to CompletableFuture?

static <T> CompletableFuture<T> buildCompletableFutureFromListenableFuture(
		final ListenableFuture<T> listenableFuture
	) {
    //create an instance of CompletableFuture
    CompletableFuture<T> completable = new CompletableFuture<T>() {
      @Override
      public boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) {
        // propagate cancel to the listenable future
        boolean result = listenableFuture.cancel(mayInterruptIfRunning);
        super.cancel(mayInterruptIfRunning);
        return result;
      }
    };

    // add callback
    listenableFuture.addCallback(new ListenableFutureCallback<T>() {
      @Override
      public void onSuccess(T result) {
        completable.complete(result);
      }

      @Override
      public void onFailure(Throwable t) {
        completable.completeExceptionally(t);
      }
    });
    return completable;
  }

We just create a CompletableFuture instance and add a callback to the ListenableFuture. In the callback method we just notify the CompletableFuture that the underlying task has finished. We can even propagate call to cancel method if we want to. That's all you need to convert to CompletableFuture.

What about the opposite direction? It's more or less straightforward as well

class ListenableCompletableFutureWrapper<T> implements ListenableFuture<T> {
  private final ListenableFutureCallbackRegistry<T> callbackRegistry 
					= new ListenableFutureCallbackRegistry<>();

  private final Future<T> wrappedFuture;

  ListenableCompletableFutureWrapper(CompletableFuture<T> wrappedFuture) {
    this.wrappedFuture = wrappedFuture;
    wrappedFuture.whenComplete((result, ex) -> {
      if (ex != null) {
        if (ex instanceof CompletionException && ex.getCause() != null) {
          callbackRegistry.failure(ex.getCause());
        } else {
          callbackRegistry.failure(ex);
        }
      } else {
        callbackRegistry.success(result);
      }
    });
  }

  @Override
  public void addCallback(ListenableFutureCallback<? super T> callback) {
    callbackRegistry.addCallback(callback);
  }


  @Override
  public boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) {
    return wrappedFuture.cancel(mayInterruptIfRunning);
  }

  @Override
  public boolean isCancelled() {
    return wrappedFuture.isCancelled();
  }

  @Override
  public boolean isDone() {
    return wrappedFuture.isDone();
  }

  @Override
  public T get() throws InterruptedException, ExecutionException {
    return wrappedFuture.get();
  }

  @Override
  public T get(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException {
    return wrappedFuture.get(timeout, unit);
  }
}

We just wrap the CompletableFuture and again register a callback. The only non-obvious part is the use of ListenableFutureCallbackRegistry which keeps track of registered ListenableFutureCallbacks. We also have to do some exception processing, but that's all.

If you need to do something like this, I have good news. I have wrapped the code to a reusable library, so you do not have to copy and paste the code, you can just use it as described in the library documentation.

What are ListenableFutures good for?

June 10th, 2014

Standard Futures are in Java since version 5. But recently they started to lose breath. Nowadays we do have asynchronous servlets, asynchronous HTTP clients and lot of other asynchronous libraries. Good old Futures are not good enough for connecting those pieces together.

Let's demonstrate it on a simple example. It's just one of many possible examples, but I think it's the most representative one. Imagine we have a simple servlet controller that just calls some backend API, processes the result and returns it. If you think about it you will notice that we do not need any thread for most of the processing time, we are just waiting for the response. On one end we do have asynchronous servlet and on the other asynchronous HTTP client. We just need to connect those two. In the following example I will be using Spring 4 features, but it's easy to transform it to your favorite library.

@Controller
@EnableAutoConfiguration
public class ListenableFutureAsyncController {
  // Let's use Apache Async HTTP client
  private final AsyncRestTemplate restTemplate = new AsyncRestTemplate(
    new HttpComponentsAsyncClientHttpRequestFactory()
  );

  @RequestMapping("/")
  @ResponseBody
  DeferredResult<String> home() {
    // Create DeferredResult with timeout 5s
    final DeferredResult<String> result = new DeferredResult<>(5000);

    // Let's call the backend
    ListenableFuture<ResponseEntity<String>> future = 
      restTemplate.getForEntity("http://www.google.com", String.class);

    future.addCallback(
     new ListenableFutureCallback<ResponseEntity<String>>() {
      @Override
      public void onSuccess(ResponseEntity<String> response) {
        // Will be called in HttpClient thread
        log("Success");
        result.setResult(response.getBody());
      }

      @Override
      public void onFailure(Throwable t) {
        result.setErrorResult(t.getMessage());
      }
    });
    // Return the thread to servlet container, 
    // the response will be processed by another thread.
    return result;
  }

  public static void log(Object message) {
    System.out.println(format("%s %s ",Thread.currentThread().getName(), message));
  }

  // That's all you need to start the application
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SpringApplication.run(ListenableFutureAsyncController.class, args);
  }
}

The method starts by creating DeferredResult. It's a handy abstraction around asynchronous servlets. If we return DeferredResult, servlet container thread is returned to the pool and another one is later used for sending the result. To send the result, we have to either call setResult or setErrorResult method from another thread.

In the next step we call the backend. We use Spring 4 AsyncRestTemplate which is able to wrap Apache Async HTTP Client. It returns ListenableFuture and we can use callbacks to say what to do when the backend request succeeds or fails. Then it's straightforward to return the result. Please note that the callback is called using HttpClient I/O dispatcher thread. It's fine in our simple case but for more CPU intensive task we would have to use another thread-pool.

The callback is what's important, that's what makes ListenableFutures different. In fact, it's the only difference between Spring ListenableFuture and standard Java 5 future. It's a small difference, but without it we would not be able to implement the example above.

If we write the code like this, we need a thread only for commencing the request and for sending the response back. The rest is handled asynchronously by NIO.

You can also notice that the code is much more complicated than equivalent synchronous code. It's more similar to NodeJS code than to what we are used to in Java. We do have those strange callbacks, different threads processing the same request and other conceptually complicated stuff. So, if you do not need to scale to thousands concurrent requests, you might want to think twice about using this approach. But if you need to scale, this is the direction to go. Next time we will re-implement the same example using Java 8 Completable futures to see if it looks better.

The full source code is available here. It uses Spring Boot so the class you have seen is really all you need.